Danh sách địa chỉ email và số điện thoại ban giám đốc, các phòng và các đơn vị

Danh sách địa chỉ email và số điện thoại Ban giám đốc, các phòng và các đơn vị trực thuộc Công ty.

 

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Giám đốc

Phan Lê Minh Huy

054.3824892 - 301

Email :

minhhuykdn@yahoo.com.vn

DĐ: 0914.054.767

Phó giám đốc

Võ Quang Hưng

054.3824892 - 222

Email :

pgdhung@batdongsanhue.com.vn

DĐ: 090.357.4499

 

CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY

Phòng Tài chính kế toán

Email : tckt@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 300, 301

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Email : khth@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 400

Phòng Quản lý thi công

Email : qltc@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 500

Phòng Quản lý dự án

Email : qlda@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 555

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY

Xí nghiệp Xây dựng số 1

Email : xinghiep1@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3823876

Xí nghiệp Xây dựng số 2

Email : xinghiep2@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 702

Xí nghiệp Xây dựng số 5

Email : xinghiep5@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 704

Xí nghiệp Xây dựng số 6

Email : xinghiep6@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 669

Xí nghiệp Xây dựng số 11

Email : xinghiep6@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 711

Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng

Email : xinghieptvxd@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 600

Xí nghiệp Thi công M&E số 1

Email : xinghiepme1@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 689

ĐT : 054.2243547

Xí nghiệp Thi công Cơ giới

Email : xinghieptvxd@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 705

Đội xây dựng số 4

Email : doi4@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 706

Đội thi công M&E số 2

Email : doime2@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 599

Phòng thí nghiệm LAS 1162

Email : las1162@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 – Máy nhánh 168

Đội xây dựng số 10

Email : doi10@batdongsanhue.com.vn

ĐT : 054.3824892 - Máy nhánh

 

 


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu