Năng lực

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ nhân viên Công ty: 

 

Trình độ cán bộ, nhân viên quản lý của Công ty:

261 người

Trong đó:

- Trên Đại học

2 người

chiếm 1 %

 

- Đại học:

131 người

chiếm 50 %

 

- Cao đẳng:

8 người

chiếm 3%

 

- Trung cấp:

28 người

chiếm 11 %

 

- Công nhân có tay nghề:

92 người

chiếm 35 %

 

 

 

 

(Nguồn nhân lực tính đến 01/5/2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

·        Ông Lê Văn Hậu

Kỹ sư Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

·       Ông Trần Hữu Vinh

Thạc sỹ Kinh tế

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

·       Ông Phan Lê Minh Huy

Cử nhân Kinh tế

Thành viên

·       Ông Lê Văn Phương

Cử nhân Kinh tế

Thành viên

·       Ông Nguyễn Quang Lực

Kỹ sư Xây dựng

Thành viên

 
 

BAN KIỂM SOÁT

·     Bà Lê Thị Khánh Vân

Cử nhân Kinh tế

Trưởng ban kiểm soát

·      Bà Văn Thị Quỳnh Như

Cử nhân Kinh tế

Thành viên

·      Ông Nguyễn Khánh Tú

Cử nhân Kinh tế

Thành viên

 
 
 

BAN GIÁM ĐỐC

·       Ông Phan Lê Minh Huy

Cử nhân Kinh tế

Giám đốc

·      Ông Võ Quang Hưng

Kỹ sư Xây dựng

Phó Giám đốc

 

 


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu