Quá trình phát triển

Tình hình thực hiện giá trị tổng sản lượng – doanh thu – nộp ngân sách các năm

 

 

Năm

 

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

Giá trị tổng sản lượng (triệu đồng)

55.388

51.858

131.857

177.350

212.630

230.000

305.172

Tốc độ tăng (lần)

-

0,94

2,54

1,35

1,20

1,085

1,327

Tốc độ tăng so với kỳ gốc 2006 (lần)

 

0,94

2,38

3,20

3,84

4,15

5,5

Doanh thu

(triệu đồng)

46.689

46.365

107.960

147.489

175.000

200.000

250.625

Tốc độ tăng (lần)

-

0,99

2,33

1,37

1,19

1,14

1,25

Tốc độ tăng so với kỳ gốc 2006 (lần)

 

0,99

2,31

3,16

3,75

4,28

5,37

Nộp ngân sách

3.505

2.789

2.392

7.264

11.155

12.000

5.599

 

 


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu