ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 30/6/2016

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Parkview Huế (09 Ngô Quyền, Thành phố Huế)

3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/6/2016.

4. Tài liệu đính kèm

5 . Biên bản và Nghị quyết Đại hội

 


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu