ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016


Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông

về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 29/6/2017

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Parkview Huế (09 Ngô Quyền, Thành phố Huế)

3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/6/2017

4. Tài liệu đính kèm

5. Nghị quyết Đại hội

 


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu