Đề án tái cấu trúc Công ty

Ngày 30/6/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Đề án " Tái cấu trúc và nâng cao năng lực hoạt động của Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2015-2019" theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQTKDN.

Đính kèm:

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu