Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

- Thông báo Đại hội;

- Báo cáo của HĐQT;

- Báo cáo của Giám đốc Công ty.

- Dự kiến Chương trình Đại hội

Đính kèm:
 DHCD2015.rar (570.74 KB)

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu